Fabio Fuiano – svjedočanstvo predsjednika Studenata za život Italije

2019. godine članovi naše udruge bili su na konferenciji europskih studentskih pro life udruga u Veroni Young Europeans for Life gdje smo upoznali Fabia Fuiana koji je za nas napisao svoju priču.

Zovem se Fabio Fuiano, imam 27 godina, diplomirao sam bioinženjerstvo i trenutno sam student doktorskog studija Mehaničkog i industrijskog inženjerstva s naglaskom na biomedicinu na Sveučilištu Roma Tre. Krajem srednjoškolskog obrazovanja počeo sam pokazivati posebno zanimanje za pitanje obrane nevinog ljudskog života. Nisam još znao puno o tome. To me potaknulo da potražim udrugu koja omogućuje aktivizam i formaciju. Tada je udruga “Universitari per la Vita” (UpV) (Studenti za život Italije) postala dio mog života. Moje javno zalaganje za pro life vrijednosti počelo je pridruživanjem udruzi kroz sudjelovanje u inicijativama za podizanje svijesti među vršnjacima na sveučilištima u Rimu. Udrugu UpV osnovala je Chiara Chiessi 2016. godine i od tada se udruga proširila na mnoštvo talijanskih gradova među pametnim i predanim studentima u obrani života bez kompromisa u svakoj fazi. Sada već godinu dana ponizno služim udruzi u ulozi predsjednika nakon što je Chiara odlučila slijediti svoj poziv za posvećenim životom. Uvijek kažem da ona vodi bitku na višoj razini dok mi ostajemo „u rovovima“ potpomognuti njenim molitvama.

Fabio i Chiara prezentiraju UpV na konferenciji u Veroni

Utjecaj ovog iskustva na moj život je višestruk. Prvo, učvrstio sam spoznaju da je osnova pro life djelovanja formacija. Ovo sam shvatio zahvaljujući Chiari koja me odmah savjetovala da pročitam knjigu Maria Palmara, Aborto & 194: Fenomenologia di una legge ingiusta (Pobačaj i 194: Fenomenologija nepravednog zakona). Ta knjiga je glavni referentni tekst za formaciju UpV Italije. Mario Palmaro bio je talijanski profesor koji je podučavao filozofiju zakona. Umro je 2014. U svojoj knjizi obrađuje glavne argumente za pobačaj koji su 22. svibnja 1978. omogućili donošenje zakona 194 koji dopušta pobačaj do trećeg mjeseca u Italiji te bez ograničenja ako žena smatra da bi trudnoća mogla utjecati na njezino psihičko ili fizičko zdravlje (štogod ovaj nedefinirani pojam značio). Svakim argumentom Palmaro jasno pokazuje logičku i moralnu nekonzistentnost pobačaja i objašnjava zašto je 194 nepravedan zakon koji se treba ukinuti. Ovo mi je bila odskočna daska da počnem istraživati probleme koji su vezani za pro life bitku. Što sam više proučavao, postajao sam svjesniji temeljnih uzroka napada koji žele uništiti prirodni i božanski poredak. Istovremeno, kako sam dalje istraživao, u meni je rasla ljubav prema ljepoti ljudskog života. Tako sam razvio žarku želju da ga branim od nepravednih napada koje trpi svaki dan, prije svega, od nepravednih zakona koji su na snazi u našoj državi i dopuštaju pobačaj, umjetnu oplodnju, eutanaziju (a možda, u nadolazećim mjesecima, i potpomognuto samoubojstvo). Unatoč bezbrojnim teškoćama, vjerujem da je esencijalno opetovano potvrđivati istinu o čovjeku, o njegovom intrinzičnom dostojanstvu i neprocjenjivosti njegova života.

Young Europeans for Life – zajednička slika sudionika

Kada se borimo za ovakav cilj, nemoguće je da se ne zapali plamen u srcu koji hrani i prožima svaku aktivnost, bila jednostavna ili zahtjevna. Mogu posvjedočiti kako sam imao priliku susresti mnoge mladiće i djevojke s kojima sam razvio odnos pun poštovanja i privrženosti. Mi smo borci u velikoj bitci, ali prije svega, mi smo prijatelji s istim ciljem: obuzdati i suprotstaviti se revolucijskoj kulturi, pa čak i ukidanjem nepravednih zakona koji donose smrt i uništenje. Napominjem da, kada koristim pojam revolucijski, mislim na „Revoluciju“ koja je stoljećima star proces koji vodi pali anđeo Lucifer kroz ljude tijekom povijesti, a cilj mu je uništiti poredak koji je postavio Bog. Ovaj proces ima mnoštvo različitih faza: protestantska revolucija (1517.) koja uništava poredak u religiji; Francuska revolucija (1789.) koja uništava društveni i politički poredak; komunistička revolucija (1917) koja uništava ekonomski poredak, napada pravo na privatno vlasništvo; te seksualna revolucija (1968.) koja uništava red u ljudskoj prirodi, posebno spolnost i njezine posljedice. Iz zadnje proizlazi pošast kao što je kontracepcija i pobačaj. Za daljnje informacije preporučam knjigu Rivoluzione e Contro-Rivoluzione (Revolucija i kontrarevolucija) koju je napisao brazilski filozof Plinio Corrêa de Oliveira. Ta knjiga mi je otvorila oči. Povrh svega, važno je znati da je moguće ponovno graditi iz ruševina koje je Revolucija ostavila za sobom. Ovo je poruka koju želim poslati svojoj generaciji: mi možemo biti glas onih koji ga nemaju. Možemo ponovno dovesti zaboravljeni lik nerođenog djeteta u centar rasprave o pobačaju! Mi možemo biti svjedoci ljepote i sklada prirodnog božanskog poretka! Ako se mi ne predamo tom cilj u odlučnosti i ustrajnosti, nitko to neće umjesto nas!

(Originalni tekst)

Witness of Fabio Fuiano, president of the Students for Life of Italy

My name is Fabio Fuiano, I am 27 years old, I have a master degree in Bioengineering and I’m currently a Ph.D. student in Mechanical and Industrial Engineering, with a biomedical address, at the University of Roma Tre. From the end of high school I had begun to show a certain interest in the issues regarding the defense of innocent human life. However, I still didn’t have clear ideas and this prompted me to look for a group where it was possible to combine activism and formation. And this is where the group “Universitari per la Vita” (UpV), (in English: Students for Life of Italy) started to be part of my own life. Certainly my public pro-life commitment began when I joined this reality, participating in initiatives to raise awareness among our peers in the universities of Rome. The UpVs were founded by Chiara Chiessi in 2016 and have since spread to various Italian cities with smart and determined students in the defense of life without compromise, at every stage. For a year now I have found myself very unworthily holding the role of President of the UpVs after Chiara decided to follow her vocation to consecrated life. As I always say, she has waged a pro-life battle on a higher level, while we remain “in the trenches”, reinforced by her prayers.

The repercussions of this experience on my life have been manifold. First of all, the awareness that formation is the foundation of all pro-life activity has grown in me: I understood this thanks to Chiara, who immediately advised me to read the book written by Mario Palmaro, “Abortion & 194: Phenomenology of an unjust law”, the main reference text for the formation of all the UpVs of Italy. Mario Palmaro has been an Italian professor teaching philosophy of law, and who died six years ago. His book discusses the main pro-abortion arguments that, on 22nd May 1978, allowed the approval of the law n°194, allowing abortion until the third month here in Italy (but without a limit if the woman thinks the pregnancy is going to affect her “psico-physical” health, whatever this ambiguous term means). Argument after argument, Palmaro clearly shows the logical and moral inconsistency of abortion and clarifies the reason why 194 is an unjust law to be repealed. From this “springboard” I began to investigate many issues related to the pro-life battle. The more I studied, the more I became aware of the root causes of the attacks aimed at destroying the natural and divine order. In the same way, as I progressed in my research, the love for the beauty of human life grew in me. Hence the ardent desire to defend it from the unjust attacks it suffers every day, above all due to the unjust laws in force in our country allowing abortion, artificial fertilization, euthanasia (and maybe, in the next months, even assisted suicide as well). Despite the innumerable difficulties, I believe it is essential to reaffirm the truth about man, about his intrinsic dignity and the unavailability of his life.

When you fight for a cause like this it is impossible not to ignite a flame in the heart that feeds and permeates every activity, whether simple or complex. I can certainly also testify how I had the opportunity to meet many boys and girls with whom a deep bond of esteem and affection was born. We are fighters in a great battle, but even before that we are friends with the same goal: to curb and oppose the revolutionary culture, even by repealing the unjust laws it uses to bring about death and destruction. Just a clarification: when I use the term “revolutionary”, I mean the “Revolution” as a centuries-old process, led by the fallen angel Lucifer, through men in history, aiming at destroying the order established by God. This process has many different stages: the protestant revolution (1517) aiming at destroying the order regarding religion; the French revolution (1789), aiming at destroying the social and political order; and the communist revolution (1917) aiming at destroying the economic order, attacking the natural good of private property and last but not the least, the sexual revolution (1968), aiming at destroying the order regarding human nature, with particular reference to sexuality and its ends. From the last one, emerged plagues like contraception and abortion for instance. For further information I strongly suggest the reading of “Revolution and Counter-Revolution”, written by the Brazilian philosopher Plinio Corrêa de Oliveira, that I found illuminating. Above all, it is possible to rebuild from the rubble Revolution leaves behind. This is the message I want to send to my generation: we can be the voice of the voiceless. We can bring the forgotten figure of the unborn child back to the center of the debate on abortion! We can witness the beauty and harmony of natural and divine order! If we do not commit ourselves to do it, with determination and perseverance, no one will do it for us!

No responses yet

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *